လင္ဍာမုက္(Happy Land) ~ Shee Shee

more.gif

ခါင္.စူးထၚ႓ံင္~Karendy

more.gif

သရဏံဂံုသံုးမ်ဳိး (ကရင္ဓမၼေတးသီခ်င္း)

more.gif

သာယူၟ႓းလါင္႔ခြဲါက႟င္ ~ နာန္ၟသိင္းလး႓င္

more.gif

ဏိင္းသင္႔ခံင္ၟအယ္ ~ ဆိုဒ္ဖါန္ခႜိင္း

more.gif

(၅၆)ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္္နယ္ေန႔ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

more.gif

အွ္ေကွ္သာသီ႔ ေဍေယွါဟ္ကၞ၀္႔(သံလြင္နဒီ သက္ေသတည္)


အို၀္ၟ ...ေယွာဟ္ကၞဝ္႔ ကို၀္ၟဏီဟွးဟွ၀္ လင္ထုက္ဏင္ၟဆို၀္ ဆု္ဆိုင္၊ ဆ္ုယ၀္၊ ဆ္ုဆံင္႔၀ံင္ အုဂ္တုဂ္အင္းလယ္သာလာဏင္႔ မြာဲဏု္ေ၀႔ လု္လင္ထုက္ မြာဲလု္လုက္ ဏု္ဟွယ္႔ယြာလင္ဍး ကို၀္ၟဏီဟွးဟွ၀္ေဍလ၀္႔မို၀္။ အွ္ကၞဝ္႔ေခႜာဟ္ဏါင္ ဖႜံဳယွင္ေဖါဟ္သယ္လု္ဖး ေယွာတ္ကၞဝ္႔အု္ဂုဏ္ၟတာဏွ္ မြာဲေသွ္ယာ႔႓း ကို၀္ဟွာေဍေဆ၀္ၟလွ္ဟွာ။

ယွဴးမုက္႓ွ္ယ၀္႔ ခင္႔ေထံလင္ယြာေ၀႔ ဏု္အု္တာဏွ္ မြာဲေ၀႔ဍဳဂ္ပါင္ ဟု္လ၀္ကဲေ၀႔တု္ယွာလ၀္႔။ လာဏင္႔႓ို၀္သီး အွ္ကၞဝ္႔ေယွာဟ္ဏါင္ ဖႜံဳယွင္ေဖါဟ္လု္ဖးဏွ္ဍ၀္ မြာဲမ်င္ၟစိင္ ေဖွ္လင္႔ဍးအု္တာသယ္ ဍဳဂ္ပါင္လုက္ေဆ၀္ၟလွ္ဟွာ။ လု္ဏင္ဏွ္ေဖွ္ဟွာင္ၟေဖွ္႓်ာလု္ကဲ႓း စါင္းဟွာေဃွ၀္ခိြက္ ဆိုဒ္ေဖါဟ္သယ္အးဏွ္ မြာဲဍဳဂ္ဏဲလု္လုက္ ဆိုဒ္ဟွင္ၟမြာဲလု္ကုက္ ဆိုဒ္ဟွင္ၟဏု္လု္ကုက္လာဏင္႔ မီႝဟ္ကုက္ဆိုင္ဆိုဒ္ဟွင္ၟလု္ဖးဏွ္ မာတံင္မာကး႓းဖိုင္သာလု္ေဃွ၀္။ ဏု္လု္ဟွာ ဆိုဒ္ေဖါဟ္အု္ဟွင္ၟ ထီ႔ခါန္ၟအု္ဟွင္ၟ ဍံဌါန္႔တု္၀ါန္႔အု္ဟွင္ၟ မြာဲဏု္ထုင္ၟဆာၟအွ္ေဆ၀္ဟွး။ ခီၟအု္ခါ႔႓ို၀္ဏါင္းယို၀္ မ်င္ၟစိင္ေဖွ္လင္႔ေ၀႔ ပု္သာ႓င္းေဖါဟ္သယ္ အု္တာယုဂ္။ ဟွာေဃွ၀္စါင္းဖႜိဳ၀္ ဆိုဒ္ဟွင္ၟလု္မာ႓ို၀္ ဟွာေဃွ၀္စါင္းကႜင္ ဆိုဒ္ဟွင္ၟလု္မာလိုင္ လိုင္႔ဆု္ဏွ္လယ္႔။ ဏု္ေအၟေသွ္ယာ႔လင္ဏု္သာေဆ၀္ၟစၚ႓ို၀္ စါင္းကႜင္ပု္ထုက္ ဆိုဒ္ဟွင္ၟကုက္မ၀္႔မွ္ ဆိုဒ္ယို၀္မု္စီကႜာေ၀႔လွ္။

လု္အု္၀ီၟ ဏု္လင္ၟဏု္ကႜယ္ ဏု္တု္၀ါန္႔ဏါင္ဃွံင္ ဟွယ္႔လင္ယြာ လု္လင္ထုက္ဏင္ဆို၀္ ဏု္ေယါ၀္ၟ႓းဏင္ထီး အု္ခီၟခင္းထၚအင္းဃွဴ႔ လု္လင္ထုက္ဏင္ၟဆို၀္ ဟွယ္႔ယြာလင္ဏွ္ မြာဲေ၀႔ဍးအု္က်း ကဲထင္းမႝီၟ ေသွ္ယာ႔ဆ္ုကို၀္ၟမိင္ဏွ္ ဆိုဒ္ဟွင္ၟဏု္လု္ကုက္ဏင္႔ဖိုင္႔ ကးတယ္ယ္ုသာ လု္႓ွ္လိုင္။
...............................ဆက္ရန္ရွိေသးသည္..............

more.gif

Karen dress just for fashion show.


more.gif

Wild Love by AC


more.gif

က်၀္႔သာထံင္ေအး~အဲမိက္


more.gif